BACKYARDXTREM ULTRA ARGENTONA 2025

Dissabte 19 d’abril de 2025

FONT PICANT D’ARGENTONA

EL CIRCUIT MÉS EXIGENT DEL MARESME !!!!!!!!!!

 Vols posar a prova els teus límits?

El Grup de Muntanya d’Argentona volem oferir-te la possibilitat de gaudir de les muntanyes i l’entorn natural de la Serralada Litoral  a través d’una cursa en format Backyard que et permetrà posar-te a prova.

Tot i tenir experiència en curses de muntanya com la BurriacXtrem hem decidit organitzar una cursa en un format desconegut per a nosaltres La BACKYARDXTREM  ULTRA ARGENTONA

Els organitzadors som amants dels reptes i del Castell de Burriac així que hem dissenyat un circuit EXIGENT I DUR d’uns 300m de desnivell positiu i 6,7km, dels quals el 50% són pista i l’altre 50% corriols que et permetran posar a prova els teus propis límits. Som conscients que serà complicat arribar a les 100 milles (24 voltes) però sí que podràs gaudir de desnivell i duresa a dojo que evidentment afectaran al nombre de voltes.

A més a més, volem premiar cada volta que completis al circuit amb petits premis sorpresa que podràs aconseguir depenent del nombre de voltes que completis.

El dissabte 19 d’abril a les 8 a.m comença el repte!!!!!!!!!!!!

Ens acompanyes? 

Tant se val el teu estat de forma o si fas 2 o 15 voltes; el més important és que gaudeixis i tinguis la possibilitat d’unir-te a l’espectacle del running a la natura en estat pur.

 Com funciona una Backyard Ultra?

Els i les participants heu de completar un circuit de 6,7 km en una hora i repetir-lo hora rere hora. La velocitat i la distància no són el més important, ni tampoc la posició en la qual es travessa la línia de meta. L’única regla és que cada participant ha de completar cada volta en un màxim de 60 minuts. La cursa finalitza quan queda només un corredor. Per tant, és un format de cursa on se sap quan es comença, però no quan s’acaba.

La Backyard Ultra neix, quan el nord-americà Laarius “Laaz” Lake, creador de la Barkley Marathons, una de les curses més conegudes del món per la seva duresa, va decidir explorar la capacitat dels atletes per regular les seves forces incorporant un nou repte: 

Guanya l’últim corredor en peu.

Alguns defineixen el repte com una manera de posar a prova la ment i un càstig autoimposat.

RECORREGUT

Distància : 6,7km
Desnivell positiu: 300m

Terreny
Pista: 50%
Corriol: 50%

Itinerari senyalitzat (cintes BurriacXtrem blanques)

HORARI: 

A les 8 a.m. començarem a fer la primera volta i fins que acabem.

REGLAMENT

CIRCUIT

 • Cada volta equival a 6,7 quilòmetres.
 • Els participants tenen una hora per completar cada volta.
 • Els participants que no completin la volta en una hora seran desqualificats.
 • Només comptabilitzen les voltes realitzades dins el temps establert.
 • No cronometrem les voltes, només comptabilitzem el nombre de voltes que aconsegueix completar cada participant.
 • Els participants no podran sortir en cap moment del circuit marcat.
 • L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força major.
 • És obligatori per tots els participants seguir les instruccions donades per qualsevol membre de l’organització. La no acceptació de les directrius de seguretat significarà l’expulsió del corredor de la cursa.
 • Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova per part de l’organització.
 • El dorsal es portarà en un lloc visible i sense cap mena de manipulació.
 • L’organització es reserva el dret de modificar el reglament en cas que fos necessari.
 • Tot allò que no estigui previst, queda sota la decisió de l’organització.

SORTIDES

 • Cada sortida es farà en sentit contrari a l’anterior començant la primera volta en sentit antihorari.
 • Cada volta comença exactament una hora després de l’inici de l’anterior. 
 • Els participants han d’estar al calaix de sortida quan soni la campana.
 • Els participants que no estiguin al calaix de sortida quan comenci la volta seran desqualificats.
 • No està permès sortir abans o després del toc de campana.

AVITUALLAMENT

 • La cursa serà en format d’auto avituallament.
 • L’organització únicament subministra aigua en un sol punt situat en una carpa al costat de la sortida/arribada.
 • Cada participant tindrà un espai arran de la sortida d’uns dos metres quadrats aproximats en el qual hi haurà una cadira i podrà deixar el que cregui oportú per autoavituallar-se.

OBSEQUIS i PREMIS

 • Cada participant rebrà una medalla commemorativa.
 • Trofeu al guanyador i guanyadora absoluts.

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE

 • D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a què les seves dades personals siguin publicats a les llistes d’inscripcions.
 • Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la marxa.
 • L’organització podrà utilitzar les imatges de la marxa per motius d’interès propi.
 • L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització del GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la BackyardXtrem i, els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i pública.

 

BACKYARDXTREM ULTRA ARGENTONA 2025

Sábado 19 de abril de 2025

FONT PICANT D’ARGENTONA

EL CIRCUITO MÁS EXIGENTE DEL MARESME !!!!!!!!!!


¿Quieres poner a prueba tus límites?

El Grup de Muntanya d’Argentona queremos ofrecerte la posibilidad de disfrutar de las montañas y el entorno natural de la Cordillera Litoral a través de una carrera en formato Backyard que te permitirá ponerte a prueba.

A pesar de tener experiencia en carreras de montaña como la BurriacXtrem hemos decidido organizar una carrera en un formato desconocido para nosotros La BACKYARDXTREM ULTRA ARGENTONA.

Los organizadores somos amantes de los retos y del Castell de Burriac así que hemos diseñado un circuito EXIGENTE Y DURO de unos 300m de desnivel positivo y 6,7km, de los cuales el 50% son pista y el otro 50% veredas que te permitirán poner a prueba tus propios límites. Somos conscientes que será complicado llegar a las 100 millas (24 vueltas) pero sí que podrás disfrutar de desnivel y dureza a chorros que evidentemente afectarán al número de vueltas.

Además, queremos premiar cada vuelta que completes al circuito con pequeños premios sorpresa que podrás conseguir dependiendo del número de vueltas que completes.

El sábado 19 de abril a las 8 a.m empieza el reto!!!!!!!!!!!!

¿Nos acompañas?

Es indiferente el estado de forma o si haces 2 o 15 vueltas; lo más importante es que disfrutes y tengas la posibilidad de unirte al espectáculo del running a la natura en estado puro.

¿Cómo funciona una Backyard Ultra?

Los y las participantes tenéis que completar un circuito de 6,7 km en una hora y repetirlo hora trás hora. La velocidad y la distancia no son lo más importante, ni tampoco la posición en la cual se atraviesa la línea de meta. La única regla es que cada participante tiene que completar cada vuelta en un máximo de 60 minutos. La carrera finaliza cuando queda solo un corredor. Por lo tanto, es un formato de carrera donde se sabe cuando se empieza, pero no cuando se acaba.

La Backyard Ultra nace, cuando el norteamericano Laarius “Laaz” Lake, creador de la Barkley Marathons, una de las carreras más conocidas del mundo por su dureza, decidió explorar la capacidad de los atletas para regular sus fuerzas incorporando un nuevo reto:

Gana el último corredor en pie.

Algunos definen el reto como una manera de poner a prueba la mente y un castigo autoimpuesto.

RECORRIDO
Distancia: 6,7km

Desnivel positivo: 300m

Terreno

Pista: 50%

Vereda: 50%

Itinerario señalizado (cintas BurriacXtrem blancas)

HORARIO:

A las 8 a.m. empezaremos a hacer la primera vuelta y hasta que terminemos

REGLAMENTO

CIRCUITO

 • Cada vuelta equivale a 6,7 kilómetros.
 • Los participantes tienen una hora para completar cada vuelta.
 • Los participantes que no completen la vuelta en una hora serán descalificados.
 • Solo contabilizan las vueltas realizadas dentro del tiempo establecido.
 • No cronometramos las vueltas, sólo contabilizamos el número de vueltas que consigue completar cada participante.
 • Los participantes no podrán salir en ningún momento del circuito marcado.
 • La organización podrá modificar el recorrido por causas ajenas o de fuerza mayor.
 • Es obligatorio para todos los participantes seguir las instrucciones dadas por cualquier miembro de la organización. La no aceptación de las directrices de seguridad significará la expulsión del corredor de la carrera.
 • Quien no tenga cuidado o demuestre actitud poco respetuosa hacia el entorno natural donde se desarrolla la carrera será excluido de la prueba por parte de la organización.
 • El dorsal se llevará en un lugar visible y sin ningún tipo de manipulación.
 • La organización se reserva el derecho de modificar el reglamento en caso de que fuera necesario.
 • Todo aquello que no esté previsto, queda bajo la decisión de la organización.

SALIDAS

 • Cada salida se hará en sentido contrario al anterior empezando la primera vuelta en sentido antihorario.
 • Cada vuelta empieza exactamente una hora después del inicio del anterior.
 • Los participantes tienen que estar en el cajón de salida cuando suene la campana.
 • Los participantes que no estén en el cajón de salida cuando empiece la vuelta serán descalificados.
 • No está permitido salir antes o después del toque de campana.

AVITUALLAMIENTO

 • La carrera será en formato de auto avituallamiento.
 • La organización únicamente suministra agua en un solo punto situado en una carpa junto a la salida/llegada.
 • Cada participante tendrá un espacio a raíz de la salida de unos dos metros cuadrados aproximados en el cual habrá una silla y podrá dejar lo que crea oportuno para autoavituallarse.

OBSEQUIOS y PREMIOS

 • Cada participante recibirá una medalla conmemorativa.
 • Trofeo al ganador y ganadora absolutos.

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS De IMAGEN

 • De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, todos los datos de los participantes serán incluidas en un fichero privado propiedad de los organizadores, con la finalidad exclusiva de la gestión de la prueba. Los participantes dan su consentimiento a que sus datos personales sean publicados a las listas de inscripciones.
 • Todos los participantes renuncian a sus derechos de imagen durante la marcha.
 • La organización podrá utilizar las imágenes de la marcha por motivos de interés propio.
 • La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a la organización del GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA a la realización de fotografías y filmación de su participación a la BackyardXtrem y, les da su consentimiento para su difusión y explotación comercial y pública.