Gold:
15 членів збірної України будуть відібрані на основі попередніх результатів і наявності. Спортсмени, які раніше виступали у списку At Large, матимуть першочерговий пріоритет.

Виступи At Large можна записувати на будь-якій філії Backyard Ultra, повний список можна знайти на тому ж веб-сайті в розділі «Гонки». Відповідні спортсмени включають:.

Переможець буде названий національним чемпіоном 2024 року. Одночасні сателітні чемпіонати проходитимуть у понад 50 країнах. Кожен ярд, пройдений членом команди, зараховується як одне очко. Країна, яка набере найбільшу кількість очок, буде названа командним чемпіоном світу. 50 найкращих національних чемпіонів із цих перегонів отримають місце в Індивідуальному чемпіонаті світу 2025 року.
15 chleniv zbirnoyi Ukrayiny budutʹ vidibrani na osnovi poperednikh rezulʹtativ i nayavnosti. Sport·smeny, yaki ranishe vystupaly u spysku At Large, matymutʹ pershocherhovyy priorytet.

Vystupy At Large mozhna zapysuvaty na budʹ-yakiy filiyi Backyard Ultra, povnyy spysok mozhna znayty na tomu zh veb-sayti v rozdili «Honky». Vidpovidni sport·smeny vklyuchayutʹ:.

Peremozhetsʹ bude nazvanyy natsionalʹnym chempionom 2024 roku. Odnochasni satelitni chempionaty prokhodytymutʹ u ponad 50 krayinakh. Kozhen yard, proydenyy chlenom komandy, zarakhovuyetʹsya yak odne ochko. Krayina, yaka nabere naybilʹshu kilʹkistʹ ochok, bude nazvana komandnym chempionom svitu. 50 naykrashchykh natsionalʹnykh chempioniv iz tsykh perehoniv otrymayutʹ mistse v Indyvidualʹnomu chempionati svitu 2025 roku.